• Home
 • Consult / aan Huis?
 • Limousine service
 • Behandelingen
 • Over Centre-Esthetique
 • Contact
 • Links://
 • Financiering
 • Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

                   Algemene Voorwaarden

  Centre Esthetique Covena hierna te noemen; ”CEC”.

   

  De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

                               

  Artikel 1. Definities

  Onder begrippen gebezigd in deze Algemene Voorwaarden, of in (alle) andere overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan wel in andere bescheiden van CEC waarin hiernaar verwezen wordt, dient telkens het navolgende te worden verstaan:

  a. Algemene Voorwaarden:
  Onderhavige Algemene Voorwaarden

  b. CEC:
  Centre Esthetique Covena, statutair gevestigd te Rotterdam

  c. Cliënt:
  De natuurlijk persoon die met CEC een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot het verlenen van diensten heeft gesloten.

  d. Annulering:
  De schriftelijk door de cliënt vooraf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen dienst(en) geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de schriftelijk door CEC aan de cliënt vooraf gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt kan worden.

  e. No-show:
  Het zonder Annulering geen gebruik maken door een cliënt van een op grond van overeenkomst door CEC te verstrekken behandeling of dienst, waarbij de Client

  • niet of meer dan een half uur later dan het gereserveerde tijdstip verschijnt, danwel
  • op enige andere wijze niet volledig voldoet aan de voorwaarden gesteld door CEC voorafgaand aan de overeenkomst, met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden.

  f. Reservering(swaarde):
  De voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst kenbare verkoopprijs voor de te leveren dienst(en) of beschikbaar te stellen faciliteit(en).

  g. Afrekening:
  Het feitelijk voldoen van de Reserveringswaarde.

  h. Aanbod:
  Het aanbod diensten te verstrekken

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1
  Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere Algemene Voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten voor het verlenen of verstrekken van diensten.

  2.2
  Voor het geval door een eerdere verwijzing of anderszins tevens andere Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, worden deze hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van CEC.

  2.3
  Ingeval deze Algemene Voorwaarden in andere Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, maakt CEC bij dezen tegen de toepasselijkheid hiervan bezwaar en stelt uitdrukkelijk dat ingeval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van CEC prevaleren.

  2.4
  Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en zal van geval tot geval worden bezien en overeengekomen. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk door de directie van CEC is bevestigd.

  2.5
  Voorzover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.

  2.6
  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

  Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

  3.1
  De overeenkomst komt tot stand door een Aanbod van CEC en de mondelinge of schriftelijke aanvaarding van dat Aanbod door de cliënt. Een Aanbod wordt door CEC steeds vrijblijvend gedaan. Herroeping kan geschieden tot een begin van uitvoering aan de overeenkomst is gegeven.

  3.2
  Alle vorderingen of aanspraken van de cliënt verjaren na verloop van een jaar en een dag na het moment waarop zij zijn ontstaan, ongeacht de wettelijke verjaringstermijn.

  3.3
  CEC kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen/verstrekken van diensten weigeren.

  3.4
  CEC kan, maar is niet verplicht, alvorens een overeenkomst te sluiten of in de uitvoering van die overeenkomst, aanvullende voorwaarden (te) stellen aan onder meer de persoonlijke hygiëne of gezondheid van de cliënt. De verantwoordelijkheid aan de gestelde voorwaarden te voldoen ligt bij de cliënt.

  3.5
  Ondanks dat een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, staat het CEC vrij te allen tijde het verlenen van diensten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de cliënt zich niet gedraagt overeenkomstig met de stand en exploitatie van de onderneming.

  3.6
  Ingeval lid 3, 4 of 5 van dit artikel toepassing vindt, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige restitutie; de volledige Reserveringswaarde blijft verschuldigd. CEC is evenmin gehouden enige (financiële) compensatie aan de cliënt te bieden.

  Artikel 4. Annuleringen

  4.1
  De cliënt dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn voor de behandeling(en).

  4.2
  Annulering is slechts kosteloos indien deze tijdig d.w.z. tenminste 14 dagen voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip schriftelijk en gedateerd is geschied, althans indien geen van de hierna genoemde artikelen toepassing vindt. Aan een mondelinge Annulering kan de cliënt geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 4 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

  4.3
  Indien de cliënt niet of meer dan een half uur na het overeengekomen/gereserveerde tijdstip verschijnt of indien de cliënt op enige andere wijze niet volledig voldoet aan de verplichtingen die hij uit welke hoofde dan ook jegens CEC heeft, is CEC ontslagen van de verplichting de overeengekomen dienst (alsnog) aan te bieden, met toepassing van navolgende leden.

  4.4
  Ingeval voornoemd artikellid toepassing vindt is de cliënt verplicht de volledige Reserveringswaarde van de overeengekomen dienst te betalen. In onderling overleg kan een nieuw tijdstip of een nieuwe datum worden overeengekomen.

  4.5
  Ingeval van Annulering minder dan 14 dagen voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip is de cliënt gehouden 50% van de Reserveringswaarde aan CEC te voldoen.

  4.6
  Ingeval CEC met het oog op de geannuleerde overeenkomst reeds kosten heeft gemaakt of anderszins bedragen aan derden verschuldigd is geworden, dienen deze door de cliënt binnen redelijke termijn volledig aan CE te worden vergoed.

  4.7
  CEC is bevoegd een overeenkomst te annuleren onder mededeling van de reden, maar zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn of te worden.

  Artikel 5. Waarborgsom en tussentijdse betaling

  5.1
  CEC kan te allen tijde van de cliënt verlangen dat deze een waarborgsom onder CEC deponeert of doet deponeren ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betaling. Ontvangen waarborgsommen strekken uitsluitend tot zekerheid van betaling van de Afrekening aan CEC.

  5.2
  CEC kan te allen tijde tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

  5.3
  CEC mag zich op de ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedragen verhalen terzake al hetgeen de cliënt uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is (geworden) of zal worden. Het overschot zal door CEC aan de cliënt worden gerestitueerd.

  Artikel 6. Afrekening en betaling

  6.1
  De cliënt is de in de Afrekening bepaalde prijs verschuldigd. De geldende prijzen zijn vooraf vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

  6.2
  Alle betalingen geschieden uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de behandeling.

  6.3
  De behandelingen wordt eerste geëffectueerd nadat het volledige (100%) bedrag van de totale overeenkomst op het rekeningnummer van CEC is bijgeschreven.

  6.4
  Een cliënt is aansprakelijk voor het voldoen van zijn schuld aan CEC, uit welke hoofde deze dan ook is ontstaan, met inbegrip van bij Afrekening berekende kosten als bedoeld in artikel 4.5 en 9.3 of onmiddellijk of nadien gevorderde schadevergoeding.

  6.5
  Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de cliënt op grond van artikel 6:83 sub a BW in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist.

  6.6
  Indien de cliënt in verzuim is dient hij aan CEC alle met de incasso gemoeid gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder deurwaarders- en incassokosten en advocaatkosten, te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij bedongen, en forfaitair gesteld op 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vervallen rente, tenzij CEC stelt en zonodig bewijst dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan voornoemd forfaitair bedrag.

  6.7
  Daarenboven is de cliënt, mits in verzuim, een bedrag aan rente verschuldigd dat ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

  Artikel 7. Overmacht

  7.1
  Als overmacht voor CEC zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheid, die het uitvoeren van een overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk danwel bezwaarlijk maakt.

  7.2
  Onder zodanige omstandigheid wordt mede verstaan zodanige omstandigheid bij personen, diensten of instellingen waarvan CEC gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede omstandigheden die voor voornoemde personen of instellingen als opschortende dan wel ontbindende voorwaarde gelden, alsook wanprestatie van voornoemde personen of instellingen.

  7.3
  Overmacht is tevens een onvoorzien personeelstekort door ziekte of afwezigheid met gegronde reden van werknemers, of ingehuurde derden.

  7.4
  Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

  7.5
  Ingeval van overmacht als bedoeld in onderhavig artikel kan een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming CEC niet worden toegerekend en kan geen schadevergoeding worden gevorderd. CEC zal reeds betaalde bedragen restitueren, tenzij het kosten betreft als bedoeld in artikel 4.4 van deze voorwaarden.

  7.6
  Overmacht van de cliënt kan slechts worden gebaseerd op artikel 6:75 of 6:81 BW. De cliënt dient te bewijzen òfwel dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, aangezien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (artikel 6:75 BW), òfwel dat hij niet in verzuim is, aangezien de vertraging in de nakoming hem niet kan worden toegerekend dan wel dat de nakoming reeds blijvend onmogelijk is geworden (artikel 6:81 BW).

  Artikel 8. Aansprakelijkheid van C.E.C.

  8.1
  CEC is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de cliënt en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van CEC. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringproblemen of (andere) technische storingen bij CEC. CEC is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek in enige roerende of onroerende zaak waarvan CEC houder, (erf)pachter, huurder eigenaar of gebruiker is of dat anderszins ter beschikking van CEC staat, behoudens indien en voor zover de schade aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van CEC.

  8.2
  Voor zover CEC bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking en diensten van derden, kan CEC is nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door deze (ingehuurde) derden, waaronder begrepen de artsen en medische behandelaren, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CEC.

  8.3
  CEC is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de client, zoals het onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en aanwijzingen.

  8.3
  Het ondergaan van behandelingen geschiedt op eigen risico. Voor schade als gevolg van behandelingen door CEC,of als gevolg van (bacteriële) besmetting is CEC niet aansprakelijk.

  8.4
  CEC kan niet worden gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

  • de terzake de schade van een derde verkregen vergoeding;
  • de bedragen die in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CEC voor uitkering in aanmerking zijn gekomen;
  • indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, de Reserveringswaarde tot een bedrag van ten hoogste € 500,--.

    

  8.5
  In alle gevallen van aansprakelijkstelling van CEC zal de (vermeende) benadeelde de schade en de tekortkoming of het gebrek in het product dienen te bewijzen, alsmede het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming/het gebrek en de schade, alsmede ingeval van productaansprakelijkheid (indien boek 6, titel 3 BW van toepassing is) dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, bestond op het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

  8.6
  Aansprakelijkstelling kan uitsluitend bij aangetekende brief rechtsgeldig geschieden.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid van de cliënt

  9.1
  Client staat in voor de doorlopend actuele juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde gegevens of ander ter beschikking gesteld materiaal.

  9.2
  De cliënt is aansprakelijk voor de schade die door CEC en/of een derde wordt geleden die direct of indirect het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad door de cliënt en/of diegenen die hem vergezellen, indien deze op grond van een met hem gesloten overeenkomst gebruik maken van de door CE geboden diensten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door een kind, dier of zaak waarvoor de cliënt de verantwoordelijkheid draagt.

  9.3
  Voor zover attributen door CEC al dan niet tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld, dienen deze met zorg te worden behandeld. CEC kan bij constatering van schade of verontreiniging daarvoor vergoeding in rekening brengen bij de Afrekening.

  9.4
  Onbehoorlijke gedragingen worden naast niet-nakoming van een verplichting uit overeenkomst aangemerkt als onrechtmatige daad, althans in strijd met hetgeen volgens (on)geschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Schade dientengevolge ontstaan komt op grond van artikel 6:162 BW voor vergoeding in aanmerking.

  Artikel 10. Persoonsgegevens

  10.1
  De cliënt voorziet CEC voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan CEC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig (laten) uitvoeren van de behandeling(en).

  10.2
  CEC behandelt de gegevens vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  10.3
  CEC zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  Artikel 11. Geheimhouding

  11.1
  CEC is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling(en). Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  11.2
  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak CEC verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  Artikel 12. Klachten

  12.1
  Indien de cliënt een klacht heeft over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van CEC.

  12.2
  Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van CEC, alsmede de behandelend arts. Daar CEC nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden, waaronder wordt verstaan de behandelend arts, dient de klacht door de arts te worden opgelost. CEC zal in overleg met de arts treden om de klacht zo goed als mogelijk te behandelen en eventueel op te lossen.

  Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

  13.1
  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  13.2
  Ingeval van geschillen tussen CEC en (een) natuurlijk dan wel rechtsperso(o)n(en) is bij uitsluiting bevoegd de in de statutaire vestigingsplaats van CEC bevoegde rechter, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd zou zijn en onverminderd het recht van CEC om het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

  Artikel 14.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief eigendom van CEC. Het is derden niet toegestaan deze te gebruiken, te openbaren of verveelvoudigen.